Pnst4 ITA ยินดีต้อนรับ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

Integrity and Transparency Assessment Pnst4 Project (ITAPnst4)

เชิญรับชม

เจตจำนง

"บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใสดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
และให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้"

ita

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)


ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี I เขต 4 ขอแสดงเจตจำนงว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้บรรลุเจตจำนงดังกล่าว จึงกำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร ดังนี้

  บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใสดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้ แนวปฏิบัติ ดังนี้
  1.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ
  1.2 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ประสานงานต่างๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการที่ดี
  1.3 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ
  1.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบันเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องสำนึกและตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและประหยัดตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสานกับ กลุ่ม/หน่วยที่กำกับดูแลและรับผิดชอบด้านงบประมาณ การเบิก - จ่าย และการพัสดุต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แนวปฏิบัติ ดังนี้
  2.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง
  2.2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ กำหนด
  2.3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ
  2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องควบคุมดูแลหรืออนุมติการเบิก - จ่ายงบประมาณ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

  ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับขั้นการบังคับบัญชาต้องมอบหมายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม แนวปฏิบัติ ดังนี้
  3.1 ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้องเป็นธรรมตามความสามารถ ความเหมาะสมกับสถานะภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลักมนุษยธรรม พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ
  3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใดๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
  3.3 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลางปราศจากอคติมีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลยพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นำที่รับผิดชอบต่อหน้าที่
  3.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ในราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบหรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ในทางราชการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม แนวปฏิบัติ ดังนี้
  4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานต้องกำกับดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชำรุดหรือสูญหายให้รายงานหรือดำเนินการตามที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กำหนดไว้
  4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือให้บุคคลภายนอกยืมต้องดำเนินการตามที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  4.3 งานพัสดุต้องส่งเสริมสนับสนุนการวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบมีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ

  ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด แนวปฏิบัติ ดังนี้
  5.1 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2464 และรายงานผลการดำเนินการตามที่คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกำหนด
  5.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกรูปแบบ
  5.3 ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานและทุกระดับชั้นต้องกำกับติดตามและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความถูกต้องปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบนพร้อมทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นการดำเนินการเมื่อพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
  5.4 กลุ่มตรวจสอบภายในต้องดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีด้วยความเคร่งครัดและรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทราบโดยตรง

  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการดำเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แนวปฏิบัติ ดังนี้
  6.1 ผู้บังคับบัญชาทุกลุ่มงานและทุกระดับขั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับข้าราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
  6.2 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบพร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
  6.3 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยการดำเนินงานให้เกิดความแม่นยำถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

  ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของกลุ่มงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยจัดให้มีช่องทางทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แนวปฏิบัติ ดังนี้
  7.1 ทุกกลุ่มงานดำเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไชต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลที่ประชาชนควรรับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  7.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับพึงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในทุกกลุ่มงาน

  ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มงานในสังกัดให้มีความโปร่งใสเพื่อสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 แนวปฏิบัติ ดังนี้

   8.1 ทุกกลุ่มงานดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด
   8.2 กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาขนต้องส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินภารกิจที่ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการดำเนินงานหรือด้านการประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
   8.3 ทุกกลุ่มงานดำเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
   8.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ดำเนินการนำข้อมูลที่ประชาชนควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ในเว็บไชต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้แก่ ข้อมูล พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ข้อมูลขึ้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

   9.1 กลุ่มอำนวยการงานประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และตามที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กำหนด
   9.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนในการนำข้อมูลของกลุ่มงานและข้อมูลที่ประชาชนควรทราบหรือเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจต่างๆ ของกลุ่มงานลงในเว็บไชต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
   9.3 กลุ่มอำนวยการงานประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริมสนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย
   9.4 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต่อสาธารณะชนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
   9.5 กลุ่มบริหารงานบุคคลต้องดำเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดำเนินการทางวินัย รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อธำรงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมตั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ

  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต้องดำเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจาก การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งคั่งในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการและมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการศึกษา แนวปฏิบัติ ดังนี้

   10.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกคน ต้องดำเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลนี้
   10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มิส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าทำสัญญาโครงการสัมปทานหรือรับจ้างใดๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
   10.3 กลุ่มอำนวยการต้องส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้แต่ละกลุ่มงานนำไปดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต
   10.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมตั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

  ทั้งนี้ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้สาธารณชนรับทราบและการไม่ปฏิบัติตามเจตจำนงในการบริหารงานดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนนำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป

มาตรการ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


เจตนารม์ให้การดำเนินงานโปร่งใสเป็นธรรมปราศจากการแทรกแซงที่ทําให้ขาดความเป็นกลาง มีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อเป็นแนวทางและกลไกการกำกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์


กําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุน และ ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการรับสินบน


การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดย ปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และต้องมีมูลค่าใน การรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


คํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย นอกจากนั้นเพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการในความรับผิดชอบของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้ดําเนินงานและเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


เผยแพร่ ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ได้รับคัดเลือก วิธีการจัดหา

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย

ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตระหนักถึงความสําคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีเจตนารมณ์ให้การดําเนินงานโปร่งใส เป็นธรรมปราศจากการแทรกแซงที่ทําให้ขาดความเป็นกลาง มีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงกําหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อเป็นแนวทางและกลไกการกํากับการตรวจสอบการปฏิบติงานของบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยให้มีนโยบาย และกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

นโนบาย

  1. ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลดการใช้ดุลนิจของบุคลากรผู้ฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
  2. ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอน กระบวนงานที่สําคัญลดการใช้ดุลพินิจ
  3. มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อกํากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  4. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบคนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
  5. ผู้บริหารและบุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม

กรอบแนวทางปฏิบัติกรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

  1. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
   1.1 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
   1.2 หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานนั้นๆ ไม่ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนํามาซึ่งความโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้มีอํานวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบและหรือผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานเสนอเพื่อทบทวนในมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติดังกล่าว
   1.3 มอบหมายกลุ่มอํานวยการเป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ในการทบทวนการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  2. การลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
   2.1 ให้ผู้อํานวยการทุกกลุ่ม/หน่วย กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในกลุ่ม/หน่วย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐอย่างเคร่งครัด 2.2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ดําเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายการที่เสนอราคาที่ต่ําที่สุด
   2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใดให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ หรือประธานกรรมการทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมจําเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตลอดทั้งห้ามมิให้เข้าร่วมประชุม หรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจําเป็นต้องมีการชี้แจงในบางเรื่องเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม
   2.4 กรณีการตรวจรับงานให้ตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎระเบียบ ข้อบังคับตลอดจนแนวทางที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กําหนดหากไม่สามารถดําเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลที่ผู้มีอํานวจหน้าที่ทราบเพื่อดําเนินการต่อไป
   2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการให้หน่วยงานที่กํากับทรัพย์สินนั้นทําทะเบียนการยืม – การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจําอย่างเคร่งครัด
   2.6 มอบหมายให้คระกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปี ทําหน้าที่ตรวจสอบควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงานให้เกิดความถูกต้อง และโปร่งใส
   2.7 มอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ทวนสอบการใช้จ่ายและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของสํานักงาน เพื่อประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  3. การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
   3.1 ให้ผู้บังคับบัญชา กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค เป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
   3.2 กําหนดให้กลุ่มบริการงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษาจัดทําระบบและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร อาทิ การกําหนดหลัดเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลื่อนตําแหน่งระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตําแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตลอดจนผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง และแผนการพัฒนาบุคลากร
   ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
  กรณีพบว่ามีบุคลากรใดในสํานักงานมีการกระทําที่เข้าข่ายการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและขัดต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดําเนินการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
   1. รายงานผู้บังคับบัญชา
   2. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ่มกฎหมายและคดี
   3. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อาคารอํานวยการกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เลขที่ 160/4 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
   4. E-Mail หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็ปไซต์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 https://www.pnst4.go.th
   5. กระบวนการการแก้ปัญหา ดําเนินการตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ซึ่งเผยแพร่บนเว็ปไซต์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 https://www.pnst4.go.th
  ทั้งนี้ให้กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานการดําเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และรายงานผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทราบ

ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้กําหนดมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

1. กําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุน และ ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

2. กําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และร่วมกันป้องกันการกระทําที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส และเป็นพยาน

3. กําหนดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส เป็นพยาน กรณี เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการดําเนินการถึงที่สุดแล้วปรากฏ ว่ามีผู้กระทําผิดจริง ให้พิจารณายกย่องชมเชย หรือให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ แก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแส หรือพยาน ตามควรแก่กรณี

4. กําหนดแนวทางปฏิบัติตนของบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกระดับ ดังนี้
4.1 การไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติ ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ ตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
4.2 การไม่นําความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ไปแสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
4.3 การไม่รับงาน หรือปฏิบัติงานภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับ ผลประโยชน์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
4.4 การไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิน อนุมัติ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอื่นใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่น ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม

5. กําหนดให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกคน จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยง ลด ป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

6. กําหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และหน่วยตรวจสอบภายใน ของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จัดประชุมชี้แจง อบรม และสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรเพื่อสร้าง ความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประจําปีงบประมาณ 2564

7. กําหนดให้มีการดําเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่างจริงจังและเด็ดขาด สําหรับบุคลากรที่กระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

8. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม สามารถดําเนินการ ดังนี้
8.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ่มกฎหมายและคดี
8.2 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อาคารอํานวยการกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เลขที่ 160/4 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
8.3 E-Mail หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็ปไซด์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 https://www.pnst4.go.th

9. กระบวนการการแก้ปัญหา ดําเนินการตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ซึ่งเผยแพร่บนเว็ปไซด์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 https://www.pnst4.go.th
ทั้งนี้ให้กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็น ผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานการดําเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และรายงานผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกนครศรีธรรมราชเขต 4 ทราบ

ป้องกันการรับสินบน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ดําเนินการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล และดําเนินงานตามนโยบายด้วยความเป็นธรรม มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ จึงกําหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีมาตรการ ดังนี้ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
1. ให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปฏิบัติตาม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ห้ามบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 รับหรือถามนํา ถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับ เงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้ง ในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ และการจัดสวัสดิการตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้
2.1 การรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สิน จากปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื้อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ ในความเป็นญาติ เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สิน ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถนําไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สิน จากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จํากัดจํานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจําวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน
2.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดย ปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และต้องมีมูลค่าใน การรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
2.3 การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบบัตรกํานัลของห้างสรรพสินค้า ต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียบประเพณี หรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2.4 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
3. หลักเกณฑ์การรบของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย
4. ห้ามบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้ของขวัญแก่ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญ แก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า เกิน 3,000 บาท มิได้
5. ห้ามบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ยินยอมหรือ รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนี้มีราคา หรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
7. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจําเป็น อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จะต้องแจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ในทันทีที่ สามารถกระทําได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น เหมาะสมหรือสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันทีหากเป็นกรณีที่ไม่ สามารถคืนได้ก็ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดโดยเร็ว
8. ให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปฏิบัติตาม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 อย่างเคร่งครัด
9. ห้ามมิให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เรี่ยไรในหมู่ ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด
10. ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติตามาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบ แทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 อย่างเคร่งครัด

กระบวนการจัดการตรวจสอบการรับสินบน
1. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องดําเนินการ
1.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ่มกฎหมายและคดี
1.2 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อาคารอํานวยการกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เลขที่ 160/4 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
1.3 E-Mail หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็ปไซด์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 https://www.pnst4.go.th
2. กระบวนการการแก้ปัญหา ดําเนินการตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ซึ่งเผยแพร่บนเว็ปไซด์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 https://www.pnst4.go.th
ทั้งนี้ให้กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็น ผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานการดําเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และ รายงานผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทราบ

กลไก และระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบ ในการให้ประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย นอกจากนั้นเพื่อความเหมาะสมใน การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการในความรับผิดชอบของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้ดําเนินงานและเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จึงกําหนดมาตรการ กลไกและระบบในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ ดังนี้

1. ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 ประกอบด้วย
1.1 โครงสร้างและการจัดการของหน่วยงาน
1.2 สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร การแนะนําหน่วยงาน
1.3 ข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจสอบได้ จัดระบบข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ เช่น
-นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-แผนงาน /โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี
-คู่มือปฏิบัติงาน หรือ คําสั่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
-ข้อมูลข่าวสาร สิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวเพื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานบนเว็บไซต์
-การเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลข่าวสารราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลเฉพาะราย ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ หรือข้อมูลที่จัดทําขึ้นซึ่งต้องไม่เป็นประโยชน์ทางการค้า
2. ข้อมูลสามารถเผยแพร่บนช่องทางอื่น ๆ เช่น
-ผ่าน LINE
-ผ่าน FACEBOOK
-ผ่านระบบงาน EMIS ทุกโรงเรียน -ผ่าน E-MAIL เป็นต้น
3. ข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ คือ ข้อมูลในมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
4. วิธีการและขั้นตอนในเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
4.1 ให้กลุ่มทุกกลุ่ม จัดประเภทข่าวสารของทางราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบที่ ประชาชนตรวจดู ตรวจสอบได้โดยจัดระบบประเภทข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กําหนด
4.2 การดําเนินงานในข้างต้น ให้ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายใน เป็น ผู้พิจารณาและมีการรายงานผลการจัดทําข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ ในห้วงเวลาที่กําหนดได้รับ ทราบจํานวน 6 เดือนต่อครั้ง (ภายในเดือนกันยายน และเมษายนของทุกปี) โดยใช้เครื่องมือการติดตาม รายงานที่หน่วยงานกําหนด
4.3 การขอข้อมูลข่าวสารโดยข้าราชการหรือประชาชน ให้ผู้ขอบันทึกแบบฟอร์มคําขอ ตามหน่วยงานกําหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ พร้อมแสดงเหตุผลและความจําเป็นและยื่นต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อเสนอให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาตต่อไป
4.4 ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ กับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
4.5 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทุกกลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายใน จัดเตรียมและจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารในความรับผิดอชอบให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อการข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว
4.6 ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลและขอดูข้อมูลหรือถ่ายสําเนาข่าวสารที่อยู่ ในความดูแล ควบคุม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคล ใดหรือข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบต่อประโยชน์เสียหายของผู้ใดให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเสนอคําคัดค้านต่อหน่วยงานเป็นหนังสือภายในเวลาสิบห้าวันนับตั้งวันที่ได้รับแจ้ง
4.7 กรณีข้อมูลมีจํานวนมากให้ใช้การคัดลอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์สํานักงาน เช่น คัดลอกไฟล์ข้อมูลหรือส่งผ่าน E-MAIL หรือการใช้บริการทางไปรษณีย์เป็นต้น การจัดทําสําเนาที่มีคํารับรอง สําเนาถูกต้องของข้อมูลวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานนั้น เป็นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหน่งตลอดจน วัน เดือน ปี ให้ชัดเจน

4.8 การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ บนเว็บไซด์ มีขั้นตอน ดังนี้
1) การจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
3) ควรเลือกใช้คําอธิบาย /ภาพประกอบ เนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความ เหมาะสมและควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้
4) ข้อความและรูปภาพประกอบที่นํามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจําเป็นต้อง นํามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียดข่าว
5) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
กรณีข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 และข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมดําเนินงาน มี วิธีการและขั้นตอนดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัตินําข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เพื่อให้ผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พิจารณาอนุมัติ
2) เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่ที่ผิดชอบจัดส่งข้อมูลบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่ ได้รับแต่งตั้ง นําเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
5. การกํากับติดตาม มาตรการ กลไกและระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
5.1 ผู้ที่ได้มอบหมายให้หน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (ADMIN ) 1) นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีหน้าที่ดูแลระบบ (ADMIN )
2) เจ้าหน้าที่ธุรการทุกกลุ่ม / หน่วยตรวจสอบภายใน
3) งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอํานวยการ
5.2 ผู้ควบคุมและกํากับการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(1) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
(2) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
(3) ที่อยู่ติดต่อเว็บไซต์ โทร 075 522112
การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกหน่วยงาน โดยมี การบริการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) สามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้รับบริการและ ผู้ให้บริการ การบริการให้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจและเต็มใจ สร้างความประทับใจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเป็นสําคัญ

ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐนําข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตรวมทั้งความพยายามในการยกระดับ มาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารของหน่วยงานโดยที่ผู้บริหารจะต้องมีจิตสํานึกในการบริหารงานอย่งมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และมุ่งนําหน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสําคัญกับการบริหารงานอย่าง มีคุณธรรมและพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร ในหน่วยงานและสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว

  ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงกําหนดนโยบายไว้ ดังนี้

  1. นโยบายด้วยความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีมาตรการ ดังนี้
   1.1 ให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้
    1.1.1 ประกาศเผยแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
    1.1.2 เผยแพร่ ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ได้รับคัดเลือก วิธีการจัดหา
    1.1.3 กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
   1.2 ให้ดําเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการใหัสาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ ดังนี้
    1.2.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
    1.2.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    1.2.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการคํานวณราคากลางแต่ละโครงการ
    1.2.4 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   1.3 ให้เปิดเผยและมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้
    1.3.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน
    1.3.2 มีข้อมูลอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่น ๆ
    1.3.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่าง ๆ
   1.4 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ดังนี้
    1.4.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
    1.4.2 จัดทําแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
    1.4.3 ดําเนินการโครงการตามภารกิจหลัก

  2. นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การทําให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ หรือรับสินบน โดยมีมาตรการ ดังนี้
   2.1 ผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต้องไม่เกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ
   2.2 เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะต้องไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการให้บริการหรืออํานวยความสะดวก
   2.3 เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะต้องไม่ใช้อํานาจหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง
   2.4 เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน
   2.5 การดําเนินงาน/การอนุมัติต่าง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอํานาจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
  3. นโยบายด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน หมายถึง มีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยมีมาตรการ ดังนี้
   3.1 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยจัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
   3.2 ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม โดยมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
   3.3 เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ
   3.4 เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
   3.5 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี
   3.6 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
   3.7 การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจําเป็นคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้
   3.8 มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว
   3.9 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเป้าหมาย ติดตามให้คําแนะนํา และร่วมแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
   3.10 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ
  4. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับ นโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส โดยมีมาตรการ ดังนี้
   4.1 ให้มีการประกาศ/แจ้งเวียนภายในหน่วยงาน/เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกันตามนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
   4.2 ให้มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่น ๆ

  5. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
   5.1 ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ชั้น 2 งานวินัยและนิติกร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
   5.2 ทางจดหมาย โดยส่งมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 งานวินัยและนิติกร อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ชั้น 2 เลขที่ 160/4 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
   5.3 โทรศัพท์ 075 – 522112 ต่อ 20 / Website : https://www.pnst4.go.th/ITA
  6. ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
  ประกาศฉบับ นี้ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ถือปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

กลไก การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้จัดทํามาตรการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงานและลักษณะงาน อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2560 ได้กําหนดเรื่อง การมี ส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย

รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือ กันระหว่างรัฐ องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้ หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจายอํานาจสู่เขตพื้นที่ โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมใน การวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการตามภารกิจงานหรือลักษณะงานโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้กําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน วิธีการดําเนินการ ขั้นตอนในการมีส่วน ร่วมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบ แนวทางการเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการดําเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (LEARN & SHARE)

การแสดงความคิดเห็นจากการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา หรือการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็ปไซด์ของ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สามารถนํามากําหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภารกิจงาน ต่อไปอย่างยั่งยืน

เรื่องร้องเรียน

หากท่านมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการตามกรอบภาระงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สามารถส่งเรื่องร้องเรียนในช่องทางที่กำหนดนี้ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งเรื่องร้องเรียนเป็นความลับ โปรดให้ข้อมูลเรื่องร้องเรียนโดยการคลิกที่ข้อมูลร้องเรียนด้านหลังนี้

โรงเรียนสุจริต

การดำเนินการโรงเรียนสุจริต

เอกสารโรงเรียนสุจริต

รวบรวมเอกสารโรงเรียนสุจริต

ผลการดำเนินกิจกรรม

ผลการดำเนินกิจกรรม

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

ข้อมูลการช่วยเหลือ

การช่วยเหลือ

สพฐ
ศธ
สพป
ปปช
กพร
ไอดีเอส

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (สพป.นศ.4)

FAQ

คำถามที่พบได้บ่อยในการขอใช้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และคำตอบ

 • คำตอบ ในความเป็นจริงท่านสามารถใช้เว็บไซต์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้ โดยที่ท่านสามารถใช้บริการส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ได้ตามปกติ แต่หากมีการสมัครสมาชิก โดยที่ใช้อีเมล์จริงหรืออีเมล์องค์กร และระบุสังกัดได้ชัดเจน ท่านก็จะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ในบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากบริการทั่วๆ ไปได้เพิ่มขึ้น เช่น การดาวน์โหลดเอกสาร ปกปิด การใช้งานส่งข่าสารราชการ และการเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น

 • คำตอบ ทุกคนสามารถสมัครสมาชิกโดยการกำหนดชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และกำหนดรหัสผ่านของท่านเองเป็นอักษรผสมตัวเลขและเครื่องหมาย - _ ? @ รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร และกรอกข้อมูลสำคัญตามที่ระบุในแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน โดยขอให้ระบุ ชื่อ-สกุล เป็นภาษาไทย เท่านั้น อีเมล์ที่ใช้งานจริงหรืออีเมล์องค์กร และ ต้องกรอกรหัสสุ่มให้ครบถ้วนถูกต้อง จากนั้นก็สามารถใช้งานในฐานะสมาชิกได้ทันที แต่เมื่อออกจากระบบ ท่านจะต้องรอให้แอดมินรับเข้าระบบในฐานะ user อีกไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และหากท่านสมาชิกจะขอเข้าร่วมเป็นทีมพัฒนาเว็บไซต์ก็สามารถส่งอีเมล์ถึง super08 ได้ตลอดเวลา ท่านสามารถกรอกใบสมัครเว็บไซต์ได้ทันทีโดย คลิกที่นี่

 • คำตอบ สำนักงาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอำเภอท่าศาลา เลขที่ 160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 (ที่ว่าการอำเภอ) สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารตามทางหลวงหมายเลข 401 (สายเก่าเข้าอำเภอ) ที่ตั้งสำนักงานเป็นอาคาร 4 ชั้น ติดกับ ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ห่างจากป้ายจอดรถโดยสารระหว่างจังหวัด (โรงพยาบาลท่าศาลา) ประมาณ 5 นาที หรือ กำหนดแผนที่ในระบบนำทางได้ ดังนี้

 • คำตอบ หมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 คือ 075-522112 โทรสาร 075-522502 ในวัน เวลา ราชการ ระหว่าง 08.30 - 16.30 น. หรือ E-mail : pnst4@pnst4.go.th ตลอดเวลา หรือ หากเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน (โปรดปฏิบัติตามมาตรการระมัดระวังและป้องกันโรคระบาดร้ายแรงโดยเคร่งครัด) สามารถติดต่อได้โดยสะดวกระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน.

คณะทำงาน

คณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ถนอมจิตร

ถนอมจิตร งามขำ

ผู้อำนวยการกลุ่ม
สุพิชา

สุพิชา เนตรวนันท์

หัวหน้าโครงการ
สุภักดิ์

สุภักดิ์ มีสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ระบบ
ธวัชชัย

ธวัชชัย ใจห้าว

ประสานงาน
ปลาโอน

อาภาพร ศิริเพชร

ธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

160/4 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
จ. นครศรีธรรมราช, 80160

itec@pnst4.go.th

+66 7552 2112

+66 7552 2502

รับข้อมูล
ขอขอบคุณ ขณะนี้เราได้รับเอกสารของคุณแล้ว